പുകവലി ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍

വിേശഷണം

പുകവലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമികവിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം