നബിദിനാഘോഷം മതനിയമാമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം