ഇസ്ലാമിലെ അഭിവാദ്യം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ അഭിവാദ്യത്തിന്‍റെ സവിശേഷതയും വിധികളും മര്യാദകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം