പ്രവാചക അനുചരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ നിലപാട്

വിേശഷണം

പ്രവാചക അനുചരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ നിലപാടുകളും പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ ശിയാക്കളുമായുള്ള വിയോജിപ്പുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം