മന്ത്രവും ഏലസ്സും

വിേശഷണം

മന്ത്രം, ഏലസ്സ് എന്നിവയുടെ ഇസ്ലാമിക വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം