പ്രവാചക വിശ്വാസത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായത്

വിേശഷണം

പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും വേണമെന്നും എന്നാല്‍ അതില്‍ അതിരുകവിയരുതെന്നും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം