ഏകദൈവ വിശ്വാസവും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ പ്രബന്ധത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷയില്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം