പരദൂഷണവും അതിന്‍റെ സ്വാധീനവും

വിേശഷണം

മഹാപാപമായ പരദൂഷണത്തെ കുറിച്ചും സമൂഹത്തില്‍ അതുണ്ടാക്കുന്ന ദുസ്വധീനത്തെ കുറിച്ചും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം