പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്ഥാനം

വിേശഷണം

പണ്ഡിതരെ നിന്‍പറ്റാന്‍ കല്‍പ്പിക്കുന ഖുര്‍ആനിക സൂക്തത്തിന് ഇബ്’’നു ഖയ്യിം നല്‍കിയ വിശദീകരണവും അതില്‍ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങളും.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം