ഇസ്ലാമും മുപ്പതു യാദാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 30 പ്രശനങ്ങള്‍ വളരെ വിവശദമായി വിവരിക്കുന്ന ഇംഗ്ളീഷിലുള്ള ലേഖനം . ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും അവയെകുറിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണവും ഉള്‍കൊള്ളുന്നു ,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം