നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

നബിദിനാഘോഷത്തെ കുറിച്ചും പ്രസ്തുത വേളകളില്‍ വ്യാപകമായ മറ്റു ബിദ്’അത്തുകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം