സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിലും സുന്നത്തിലും വന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം