ശുദ്ധീകരണം

വിേശഷണം

ശുദ്ധീകരണം,.അതിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍,രൂപം തുടങ്ങിയ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം