വുദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയില്‍ വുദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം