ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണയും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും മുസ്ലിംകളും
ഹോളണ്ടിയന് ഭാഷിലുള്ള ഈ ലേഖനം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് മാറ്റാന് പര്യപ്തമാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം