ഇസ്തിആസ(സഹായം തേടല്‍)

വിേശഷണം

ആരാധനയിലുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.മതം അനുസാസിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ സഹായം തേടുന്ന രൂപങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം