പുണ്യാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലെ ആരാധനയിലെ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ജാഹിലിയ്യാ അറബികള്‍ മറ്റുള്ളവ അംഗീകരിക്കുകയും ആരാധനയിലെ ഏകത്വം അംഗീകരിക്കാത്തവരുമായിരുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം