വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വചനത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം വ്യക്തമാക്കുകയും ശഹാദത്ത് ഉച്ചരിക്കാന്‍ ഖുറൊശികള്‍ വിസമ്മതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം