അമാനത്തുകള്‍

വിേശഷണം

അമാനത്തുകളില്‍ കാണിക്കേണ്ട താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും പഠിപ്പിക്കുന്ന, ബുഖാരി ഉദ്ദരിച്ച ഉദാഹരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം