ഖുര്‍’ആന്‍ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ ആമുഖം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആന്‍ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ ആമുഖം:- പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്‍റെ നിര്‍വചനം, ചരിത്രം, അത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം