ഇസ്ലാമില്‍ തഖ്’വയുടെ പ്രാധാന്യം

വിേശഷണം

മനുഷ്യ ചലനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ പ്രചോദനമാകുന്ന തഖ്’വയുടെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം