മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ.അ)

വിേശഷണം

പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും ഭാര്യാസന്താനങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വഹാബികളെ കുറിച്ചും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധം ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയില്‍ നിന്നും ഉള്ളതാണ്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം