അന്ത്യനാളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അന്ത്യനാളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളെ കുരിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയില്‍ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയാണ്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം