പുനരുത്ഥാനത്തിന്റ്റേയുംവിചാരണയുടേയും നാളില്‍ മനുഷ്യര്‍ കടന്നു പോകുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പുനരുത്ഥാനത്തിന്റ്റേയുംവിചാരണയുടേയും നാളില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാന്ത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം