മുസ്ലിംകളെല്ലാവരും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവോ

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകളെല്ലാവരും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവോ
സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലെ ഈ ലേഖനം മുസ്ലിംകളില് പലരും യദാര്ത്ഥ ഇസ്ലാമിന് നിരകക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരായേക്കാം എന്നും ശരിയായ അര്ത്ഥത്തില് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കു്നനതില് പലരും പരാജിതരാണെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം