ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു അവസാനമായി ഞാന്‍ സിഗരറ്റ്‌ വലിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചത്‌

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം