ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കല്‍.
മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന്തെങ്ങനെ എന്നിവ പ്രറ്റിപാദിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം