ഉംറയും അതിന്‍റെ വിധികളും

വിേശഷണം

ഉംറയും അതിന്‍റെ വിധികളും:- മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഉംറയും അതിന്‍റെ വിധികളും എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം