ഉംറയുടെ രൂപം

വിേശഷണം

ഉംറയുടെ രൂപം:- മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഉംറയുടെ രൂപംപ്രതിപാദിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം