ഫറള് നമസ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ദിക്റുകള്‍

വിേശഷണം

മുഖ്ത്തസ്വിര്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുര്തകത്തെ ആധാരമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഘനത്തില്‍ ഫറള് നമസ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ദിക്റുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം