നംസ്കാരത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

മുഖ്ത്തസ്വിര്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുര്തകത്തെ ആധാരമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഘനത്തില്‍ ഫറള് നമസ്കാരങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ നിര്‍വ്വഹിക്കണം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം