മറവിയുടെ സുജൂദ്

വിേശഷണം

മുഖ്ത്തസ്വിര്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുര്തകത്തെ ആധാരമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഘനത്തില്‍മറവിയുടെ സുജൂദ് എപ്പോഴെല്ലാമാണ്‍ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം