സംഘടിത നമസ്കാരം

വിേശഷണം

മുഖ്ത്തസ്വിര്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുര്തകത്തെ ആധാരമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഘനത്തില്‍ സംഘടിത നമസ്കാരം, അതിന്‍റെ ശ്രേഠത്, സ്ത്രീകള്‍ സംഘടിത നമസ്കാരം നിര്‍വ്വഹുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ധാരാലം കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം