ഉയിഗര്‍ സഹോദ്രിമാരോട്

വിേശഷണം

ഉയിഗര്‍ സഹോദരിമാര്‍ക്കിടയില്‍ സര്‍വ്വ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ദുരാചാര്‍ങ്ങളെ കുറിച്ച് ബധവല്‍ക്കരണം നട്ത്തുന്ന ലേഘനം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം