സഅദ് ബ്നു അബീ വഖാസ്വിന്‍റെ ജീവ ചരിത്രം

വിേശഷണം

സഅദ് ബ്നു അബീ വഖാസ്വിന്‍റെ ജീവ ചരിത്രം
നബി(സ)ക്ക് ശേഷം ജീവിച്ച മഹത്തുക്കളില്‍ ഏറ്റവും മഹാനായിരുന്ന സഅദ് ബ്നു അബീ വഖാസ്(റ)വിന്‍റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം