പ്രവാചകന്‍(സ്വ)യെ സഹായിക്കാന്‍ നൂറു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍(സ്വ)യെ സഹായിക്കാന്‍ നൂറു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍:-
സമൂഹത്തിലെ വിവിധ രംഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവാചകന്‍(സ്വ)യെ സഹായിക്കാന്‍ നൂറു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സംരംഭം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം