ഇമാമത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

മുഹാമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം തുവൈജിരിയുടെ മുഖ്തസ്വറുല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബമാക്കി രചിച്ച ഈ പുസ്തക്ത്തില്‍ ഇമാമത്തിന്‍റെ വിധികള്‍,ജമാ‍അത്ത് നമസ്കരിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം