ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും.

വിേശഷണം

മുഹാമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം തുവൈജിരിയുടെ മുഖ്തസ്വറുല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ നഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും. ഏവ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം