ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കല്‍

വിേശഷണം

മുഹാമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം തുവൈജിരിയുടെ മുഖ്തസ്വറുല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ നഹജ്ജിന്‍റെ ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിക്കല്‍ എങ്ങിനെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം