പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍

വിേശഷണം

മുഹാമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം തുവൈജിരിയുടെ മുഖ്തസ്വറുല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ നഹജ്ജില്‍ പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം