ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

മുഹാമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം തുവൈജിരിയുടെ മുഖ്തസ്വറുല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം