മയ്യിത്തിനെ വഹിക്കലും മറവു ചെയ്യലും

വിേശഷണം

മുഹാമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം തുവൈജിരിയുടെ മുഖ്തസ്വറുല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ മയ്യിത്തിനെ വഹിക്കലും മറവു ചെയ്യലും എങ്ങിനെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം