സകാത്തും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും

വിേശഷണം

മുഹാമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം തുവൈജിരിയുടെ മുഖ്തസ്വറുല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബമാക്കി രചിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ സകാത്തും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം