മതത്തിലെ പരിഷ്കര്‍ത്താവ്

വിേശഷണം

മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ പരിഷ്കരണം നടത്തുന്നതിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കണം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം