അഹ് ലു സുന്നത്തു വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഖുര്‍ആന് വിവരണത്തിന്‍റെ മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അഹ് ലു സുന്നത്തു വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഖുര്‍ആന് വിവരണത്തിന്‍റെ മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും മാര്‍ഗ്ഗവും എന്താണ് എന്ന് ന്വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം