ശിര്‍ക്കിന്‍റെയും കുഫ്’റിന്‍റെയും നിര്‍വചനവും അവയുടെ ഇനങ്ങളും

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം