വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

ലേഖനങ്ങൾ

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2

  • ഗ്രീക്‌

    PDF

    ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചത് വാളുകൊണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ആ ആരോപണത്തെ ഖണ്ഢിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ സവിശേഷതയും മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിജീവികളായ പതിനായിരങ്ങള് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആഘര്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

  • ഗ്രീക്‌

    PDF

    ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശവും ഓരോ രംഗത്തും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചു പ്രതിബാധിക്കുന്നു. ഉടമാവകാശം, പ്രതിരോധത്തിനുള്ളഅവകാശം, മത ചിന്നങ്ങെളെ ആദരിക്കാനുള്ല അവകാശം, സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയവ ഖുര്ആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം