അമുസ്ലീംകളുമായുള്ള തുറന്ന സംഭാഷണം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും അതിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം