ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും അത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന വിജയവും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശൈഖ് അബുല്‍ കലാം അനൂറിന്‍റെ ഗ്രന്ഥം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം