ഇസ്ലാമിന്‍റെ സാര്‍വ്വജനീയത

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സാര്‍വ്വകാലികവും സാര്‍വ്വജനീയവും സാര്‍വ്വ കാലികവും ആണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം